Икономически университет – Варна спечели конкурс по Фонд „Научни изследвания“

share on:
Икономически университет – Варна спечели конкурс по Фонд „Научни изследвания“

Какви са тенденциите и иновативните практики на пазара на труда и във висшето образование? Отговор на въпросите търси екип от Икономически университет-Варна съвместно със Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов и Национален военен университет „В. Левски“– Велико Търново. Те спечелиха проект по Фонд „Научни изследвания“ на стойност над 133 хиляди лева. Ръководител на проекта е доц. д-р Десислава Серафимова от Икономически университет-Варна:

Дигиталните технологии и глобализацията предизвикват съществени промени в бизнес средата и в изискванията към квалификацията на работниците и служителите. Специфичен катализатор на тези процеси се оказа извънредната ситуация, предизвикана от пандемията Ковид-19.  Идеята ни е да изследваме гледните точки на възможно най-голям кръг заинтересовани лица към въпроса за дигитализацията  – работодателски и синдикални организации, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, образователни и академични институции, доброволчески организации, които имат отношение към темата.“

Като членове на екипа са привлечени студенти и докторанти от катедра „Управление и администрация“. Целта е да бъдат споделени добри практики в научноизследователската дейност между студенти, докторанти и учени, за да може младите хора да се ориентират към научна кариера.

Проектът, който се изпълнява е с № КП-06-Н45/1 на тема „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“.  Продължителността му е 36 месеца.

Източник: Bnr.bg