Световен ден на Географските информационни системи

share on:

Световен ден на Географските информационни системи

Всяка година през месец ноември светът отбелязва Световния ден на Географските информационни системи. Поради действащата в момента извънредна епидемична обстановка и отчитайки рисковете за събиране на стотици участници на едно място, традиционната присъствена конференция по случай ГИС Деня се отлага за 2021 г. Световният ГИС Ден в България вече повече от 20 години е основна трибуна за споделяне и обмяна на опит, за представяне на новостите, тенденциите и добрите практики в сферата на геопространствените технологии. На 18 ноември има онлайн представяне на това.

Понятието ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи. ГИС представлява съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване, съхраняване, обработка, анализ, визуализиране и споделяне на геореферирана информация. Географските информационни системи съчетават пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях. Комбинирането и визуализирането на тези данни в слоеве подпомага по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между обектите. Какви слоеве с информация ще бъдат съчетани, зависи от задачата, която искаме да разрешим с ГИС.

Географските информационни системи могат да бъдат разглеждани в три основни аспекта: База от данни – В основата си ГИС се базира на структурирана база от данни, представяща поведението и взаимовръзките на обектите в реалния свят; Карти – В ГИС среда данните могат да бъдат визуализирани под формата на карти. Картите описват местоположението на обектите и пространствените взаимовръзки между тях. Те се явяват своеобразен “прозорец към базата от данни”; Модели – ГИС предоставя възможност за моделиране на заобикалящия ни свят по един нов, съвременен начин. 

Възможностите на ГИС за анализ и моделиране на комплексна информация са изключително ценни при изследване развитието на процесите и явленията, анализиране на рисковете, разпознаване на благоприятните възможности и заплахите около нас.

За глобалното въздействие и важността на Географските информационни системи, уеб ГИС приложението за напредъка по изработването на ваксина и онлайн конференцията с участието на НАСА – коментар на Моника Донкина, представител на ЕСРИ България, можете да чуете в звуковия файл.

Източник: Bnr.bg